Martina Šandor - školská psychologička

Nájdete ma v miestnosti č. 21 – oproti anglickej knižnici v internátnej časti budovy na 2. poschodí.

Neváhajte mi napísať email:

skolskypsycholog@evlyceum.sk alebo martina.sandor@evlyceum.sk

Alebo využite novinku

O mne

V školstve pracujem od ukončenia štúdia psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Okrem štúdia na vysokej škole som absolvovala rôzne kurzy zamerané na krízovú intervenciu v školskom prostredí, muzikoterapiu, arteterapiu, autogénny tréning, KIP a iné, tiež mám absolvované doplňujúce pedagogické štúdium.

Pôsobila som ako stredoškolský učiteľ predmetov psychológia, špeciálna pedagogika, sociálno-psychologický výcvik a iné.

V súčasnosti okrem našej školy pôsobím aj ako poradca a lektor pre rodičov v rámci občianske združenia Moje šťastné dieťa, o. z., kde sa venujem psychologickému poradenstvu, neformálnemu vzdelávaniu rodičov a odborníkov z praxe a tiež tvorivým aktivitám pre deti a mládež.

V rámci pedagogickej činnosti pôsobím tiež ako vyučujúca predmetov ako pedagogická komunikácia, vzdelávanie žiakov so ŠVVP, diagnostikovanie a hodnotenie žiakov, rozvoj kľúčových kompetencií u žiakov a ďalších predmetov v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia.

Pre študentov som tu v témach ako:

 • pomoc pri učení, študijných návykoch, motivácii k učeniu
 • pomoc pri zvládaní záťažových situácii (skúšanie, maturita, …)
 • integrácia študentov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s výchovnou poradkyňou
 • adaptácia na nové prostredie školy
 • zvládanie konfliktných situácii
 • poradenstvo v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov
 • osobnostný rozvoj
 • rozvoj komunikačných zručností
 • duševné zdravie
 • podľa vašej potreby

Pre učiteľov som tu v témach ako:

 • vzťah k študentom – porozumenie ich problémom, tvorba osobného a hodnotiaceho prístupu, pomoc pri identifikácii študentov s poruchami učenia, nadaných žiakov a iné
 • inovačné metódy vzdelávania, inovačné metódy hodnotenia, pomoc pri hľadaní výchovným metód pri nespolupracujúcich študentoch a rodičoch
 • podľa potreby učiteľa

Pre rodičov som tu v témach ako:

 • poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch študentov
 • pomoc pri školskej integrácii
 • podľa potreby rodiča

Pre žiakov aj pre učiteľov a rodičov poskytuje hlavne poradenstvo, so žiakmi zároveň pracuje aj cez rôzne testy a dotazníky, ktoré sú informatívne a pomáhajú jej lepšie poradiť žiakom.

Základné princípy mojej práce:

 • diskrétnosť (dodržiavanie zákonu o ochrane osobných údajov)
 • nestrannosť
 • profesionalita
 • ochota vypočuť a snaha hľadať optimálne riešenia
 • spolupráca s inými odborníkmi a inštitúciami – CPPPaP, klinickí psychológovia, pedopsychiatri, špeciálni pedagógovia, atď
 • spolupráca s triednymi učiteľmi, vedením školy a ostatnými kolegami v škole

Riadim sa Etickým kódexom školských psychológov, ktorý vypracovala Asociácia školských psychológov.