Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky na prijatie:

Do prvého ročníka absolvovaním prijímacej / prestupovej skúšky môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  1. získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm a),  úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
  2. získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm a), úspešne ukončil tretí ročník 8-ročného vzdelávacieho programu strednej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
  3. získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania

Do celkového hodnotenia sa započítava:

a) prospech zo základnej školy z vybraných predmetov (slovenský jazyk, prvý cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis), ktorý bude tvoriť maximálne 50 získaných bodov:
V prípade klasifikácie známkou všetkých hore uvedených predmetov v šk. roku 2020/2021 a 2021/2022:
ročník – 2. polrok, 8. ročník – 1. polrok, resp.
ročník – 2. polrok, 9. ročník – 1. polrok, resp.
sekunda – 2. polrok, tercia – 1. polrok, resp.
tercia – 2. polrok, kvarta – 1. polrok, resp.
kvarta – 2. polrok, kvinta – 1. polrok

V prípade slovného hodnotenia na konci školského roka 2020/2021 alebo na konci 1. polroka 2021/2022 sa priemer vypočíta:
z predmetov klasifikovaných známkou na konci 1. polroka školského roka 2020/2021

Priemer do vrátanebodovanie
1,0050
1,01 – 1,1045
1,11 – 1,2040
1,21 – 1,3035
1,31 – 1,4030

atď. za každú desatinu sa znižuje počet získaných bodov o 5 a po nule pokračuje zápornými číslami.


b) známka zo správania za každé obdobie: 7. ročník – 2. polrok, 8. ročník – 1. polrok, resp. 8. ročník – 2. polrok, 9. ročník – 1. polrok, resp. sekunda – 2. polrok, tercia – 1. polrok, resp. tercia – 2. polrok, kvarta – 1. polrok, resp. kvarta – 2. polrok, kvinta – 1. polrok.

Každá znížená známka zo správania na stupeň 2 znamená mínus 20 bodov, každá znížená známka zo správania na stupeň 3 znamená mínus 50 bodov.

c) do celkového hodnotenia sa započítavajú aj body za dosiahnuté výsledky v nasledovných súťažiach počas štúdia v 6. – 8. ročníku, resp. 7. – 9. ročníku ZŠ alebo prímy – tercie, resp. sekundy – kvarty osemročného gymnázia – maximálne do výšky 50 bodov:

olympiáda: biblická, biologická, dejepisná, fyzikálna, geografická, chemická, matematická, technická, logická
olympiáda v anglickom jazyku, nemeckom jazyku, ruskom jazyku, zo slovenského jazyka a literatúry
súťaže: Pytagoriáda, MAKS, Klokan, Taktik, iBobor, Európa v škole, Expert Geniality Show
súťaže v prednese: „Slovom o Tvojej láske …“, „A Slovo bolo u Boha“, súťaž výtvarná a literárno-dramatická „Dielo Tvojich rúk“
súťaže: Slovensko – krajina v srdci Európy, Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, Pátranie po predkoch, Hviezdoslavov Kubín, Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, Hviezdička – interpretácia pôvodných detských piesní, Slávik Slovenska, Duchovná pieseň, Šaliansky Maťko, Literárny Kežmarok
individuálne športy (gymnastika, plávanie, vodné športy, lyžovanie, bedminton, tenis, stolný tenis, šach, atletika)
individuálne umiestnenia v hudobných a výtvarných súťažiach uznaných Ministerstvom školstva SR alebo ECAV

Miesto / bodovanieSlovenské koloKrajské koloOkresné kolo
120159
218137
316114
Úspešný riešiteľ do 10. miesta731

Započítavajú sa body za najvyššie umiestnenie v jednom roku zo súťaže z každého predmetu. Kópie dokladov o umiestnení treba doručiť najneskôr do 4./11. 5. 2022 do 7:55 hod. na riaditeľstvo Evanjelického lýcea. Dodatočne doručené doklady nebudú brané do úvahy. Výsledky z iných súťaží sa nebudú brať do úvahy.

d) Na základe odporúčania Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV zo dňa 27. 1. 2010 sa do celkového hodnotenia započítava aj absolvovanie konfirmácie, alebo prebiehajúca konfirmačná príprava, za ktoré uchádzač získa 20 bodov.

Prijatí uchádzači sú povinní riadiť sa Školským poriadkom Evanjelického lýcea a dodržiavať ustanovenia zriaďovateľa. Pri nástupe do školy v septembri sú povinní prijatí uchádzači predložiť vysvedčenie o úspešnom absolvovaní 8. resp. 9. ročníka ZŠ alebo tercie, kvarty resp. kvinty osemročného gymnázia bez zníženej známky zo správania.

Výsledky prijímacieho konania

Dôležité upozornenie na záver

Každý prijatý uchádzač je povinný sa zapísať na štúdium.
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 68 ods. 3, ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Termín doručenia potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 23. mája 2022 (23:59 hod.).

Uvedené podmienky boli prerokované pedagogickou radou dňa 10. 12. 2021 a schválené zriaďovateľom 3. januára 2022.

Mgr. Mária Radúchová
riaditeľka Evanjelického lýcea v Bratislave