Podmienky prijatia na štúdium
(pre školský rok 2024/2025)

Podmienky prijímacieho konania do bilingválnej sekcie s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým platné pre školský rok 2024/2025

V  súlade so zákonom č. 245 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 62 odst. 3 a § 66 z 22. mája 2008 a podľa pokynov zriaďovateľa určujem podmienky prijatia na štúdium na Evanjelickom lýceu v Bratislave nasledovným spôsobom:

 

            Na štúdium sa môžu hlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy, alebo tercie, kvarty a kvinty osemročného gymnázia. V školskom roku 2024/2025 sa zriadia na Evanjelickom lýceu v Bratislave 3 triedy s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým s celkovým počtom 93 študentov. Prijímacie pohovory je povinný vykonať každý uchádzač, ktorý má riadne zaregistrovanú prihlášku v zmysle § 63 zákona č. 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

            Prihláška na štúdium musí byť doručená na sekretariát riaditeľa školy do 20. marca 2024. Prihláška môže obsahovať nasledujúce prílohy: kópie diplomov a ocenení, kópiu krstného listu, kópiu potvrdenia o konfirmácii, žiadosť o úpravu podmienok zohľadnením zdravotného znevýhodnenia, prípadne vývinových porúch učenia. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením a uchádzač s nadaním pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradensvta a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia.

Termín prijímacích skúšok:
1. kolo:

1. termín: 29. apríl 2024
2. termín: 9. máj 2024

Harmonogram konania prijímacích skúšok

8:00 – 8:45 - písomný test zo slovenského jazyka a literatúry
8:55 – 9:40 - písomný test z matematiky
10:00 – 10:30 - písomný test z anglického jazyka
10:40 - 11:10 - písomný test z evanjelického a. v. náboženstva

Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na Evanjelickom lýceu bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou, zaslanou najneskoršie päť dní pred konaním prijímacích skúšok.

Obsah prijímacích skúšok:

Slovenský jazyk a literatúra  podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

slovenský jazyk:

 • pravopis a čítanie s porozumením,
 • hláskoslovie: rozdelenie hlások, spodobovanie,
 • prozodické vlastnosti reči,
 • významová rovina: spôsoby obohacovania slovnej zásoby, tvorenie slov, slovná zásoba a jej členenie, frazeologizmy, združené pomenovania,
 • tvaroslovie: ohybné a neohybné slovné druhy a ich využitie, určovanie gramatických kategórií,
 • vetná skladba: veta, jednoduchá veta, súvetie jednoduché a zložené, slovosled, vety podľa obsahu, základné vetné členy, rozvíjacie vetné členy, prisudzovací vetný sklad, vety podľa členitosti, interpunkcia

sloh:

súkromná a oficiálna komunikácia, slohové postupy a slohové útvary, jazykové štýly

literatúra:

 • literárne druhy – lyrika, epika, dráma, literárne formy – poézia, próza, dráma;
 • literárne žánre – bájka, balada, báj, mýtus, legenda, aforizmus, anekdota, western, dobrodružná literatúra, detektívna literatúra, robinsonáda, dievčenský román, denník, literatúra faktu, poviedka, román, vedecko-fantastická literatúra, populárno-vedecká literatúra, paródia,
 • básnické figúry a trópy – epiteton, metafora, metonymia, zdrobneniny, básnické prirovnanie, básnická otázka, personifikácia, alegória,
 • sylabický veršový systém, voľný verš, rým,
 • druhy lyriky; vonkajšia a vnútorná kompozícia diela, motív, téma,
 • ľudová slovesnosť – rozprávka, povesť, pieseň, príslovia, porekadlá, hádanky, dramatické umenie

Matematika podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

aritmetika – prirodzené čísla, deliteľnosť prirodzených čísel, desatinné čísla, zlomky, racionálne čísla, priama a nepriama úmernosť, pomer, mocnina, druhá odmocnina, premeny jednotiek

algebra – úprava celistvých algebrických výrazov, lineárne rovnice, lineárne nerovnice, slovné úlohy

geometria – uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, stredová a osová súmernosť, trojuholníky, rovnobežníky, lichobežníky, obsah a obvod trojuholníkov, rovnobežníkov a lichobežníkov,  Pytagorova veta, kružnica, kruh, obvod kružnice, obsah kruhu, objem a povrch geometrických telies (len kocka a kváder), zhodnosť rovinných útvarov (len v súvislosti s trojuholníkom).

kombinatorika

pravdepodobnosť

štatistika

Prijímaciu skúšku z matematiky vykoná žiak bez použitia kalkulačky, či mobilu.

Anglický jazykpožadovaná úroveň vedomostí zodpovedá učivu 8. ročníka ZŠ na úrovni A2 Európskeho referenčného rámca jazykov. Obsah je stanovený podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

podstatné mená – počítateľné a nepočítateľné, pravidelné a nepravidelné množné číslo,

prídavné mená – stupňovanie prídavných mien,

zámená – osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, opytovacie, zvratné, predmetové,

slovesá – gramatické časy – prítomný jednoduchý a priebehový, predprítomný, minulý jednoduchý a priebehový, predminulý, budúci,

slovesá – pomocné a plnovýznamové, pravidelné a nepravidelné, modálne  – can, may, must, mustn´t, needn´t,

trpný rod

číslovky – základné a radové

predložky – základné.

podmienkové vety 1. a 2.

čítanie textu s porozumením, odpovede vo forme „true / false“

 

Náboženstvo podľa učebných osnov ISCED 2 pre vyučovanie evanjelického náboženstva vydaných MŠVVaŠ SR v zmysle § 9 ods. 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platných od 1. 9. 2008.

Základné znalosti Biblie, rozdelenie Biblie, biblická história v rozsahu konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“, znalosť desiatich Božích prikázaní, Modlitba Pánová, Apoštolské vyznanie, cirkevná história v rozsahu konfirmačnej príručky „Verím a sľubujem“,  znalosti z konfirmačnej príručky ECAV „Verím a sľubujem“ autora M. Hvožďaru

Dĺžka písomnej skúšky:

Skúška zo slovenského jazyka a matematiky trvá 45 minút, skúška z anglického jazyka a evanjelického náboženstva trvá 30 minút.

Podmienky na prijatie:

Do prvého ročníka absolvovaním prijímacej / prestupovej skúšky môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 1. získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm a), úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
 2. získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm a), úspešne ukončil tretí ročník 8-ročného vzdelávacieho programu strednej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
 3. získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

Do celkového hodnotenia sa započítava:

a) prospech zo základnej školy z vybraných predmetov (slovenský jazyk, prvý cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis), ktorý bude tvoriť maximálne 50 získaných bodov:

i. V prípade klasifikácie známkou všetkých hore uvedených predmetov v šk. roku 2022/2023 a 2023/2024:

 • 7. ročník – 2. polrok, 8. ročník – 1. polrok, resp.
 • 8. ročník – 2. polrok, 9. ročník – 1. polrok, resp.
 • sekunda – 2. polrok, tercia – 1. polrok, resp.
 • tercia – 2. polrok, kvarta – 1. polrok, resp.
 • kvarta – 2. polrok, kvinta – 1. polrok

ii. V prípade slovného hodnotenia na konci školského roka 2022/2023 alebo na konci 1. polroka 2023/2024 sa priemer vypočíta:

 • z predmetov klasifikovaných známkou na konci 1. polroka školského roka 2022/2023

Priemer do vrátane

bodovanie

1,00

50

1,01 – 1,10

45

1,11 – 1,20

40

1,21 – 1,30

35

1,31 – 1,40

30

atď. za každú desatinu sa znižuje počet získaných bodov o 5 a po nule pokračuje zápornými číslami.                                                                                                                                                                                                                                           

b) známka zo správania za každé obdobie: 7. ročník – 2. polrok, 8. ročník – 1. polrok, resp. 8. ročník – 2. polrok, 9. ročník – 1. polrok, resp. sekunda – 2. polrok, tercia – 1. polrok, resp. tercia – 2. polrok, kvarta – 1. polrok, resp. kvarta – 2. polrok, kvinta – 1. polrok.

Každá znížená známka zo správania na stupeň 2 znamená mínus 20 bodov, každá znížená známka zo správania na stupeň 3 znamená mínus 50 bodov.

 

c) do celkového hodnotenia sa započítavajú aj body za dosiahnuté výsledky v nasledovných súťažiach počas štúdia v 6. – 8. ročníku, resp. 7. – 9. ročníku ZŠ alebo prímy – tercie, resp. sekundy – kvarty osemročného gymnázia – maximálne do výšky 50 bodov:

 • olympiáda: biblická, biologická, dejepisná, fyzikálna, geografická, chemická, matematická, technická, logická
 • olympiáda v anglickom jazyku, nemeckom jazyku, ruskom jazyku, zo slovenského jazyka a literatúry
 • súťaže: Pytagoriáda, MAKS, Klokan, Taktik, iBobor, Európa v škole, Expert Geniality Show
 • súťaže v prednese: „Slovom o Tvojej láske …“, „A Slovo bolo u Boha“, súťaž výtvarná a literárno-dramatická „Dielo Tvojich rúk“
 • súťaže: Slovensko – krajina v srdci Európy, Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, Pátranie po predkoch, Hviezdoslavov Kubín, Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, Hviezdička – interpretácia pôvodných detských piesní, Slávik Slovenska, Duchovná pieseň, Šaliansky Maťko, Literárny Kežmarok
 • individuálne športy (gymnastika, plávanie, vodné športy, lyžovanie, bedminton, tenis, stolný tenis, šach, atletika)
 • individuálne umiestnenia v hudobných a výtvarných súťažiach uznaných Ministerstvom školstva SR alebo ECAV

Miesto / bodovanie

Slovenské kolo

Krajské kolo

Okresné kolo

1

20

15

9

2

18

13

7

3

16

11

4

Úspešný riešiteľ do 10. miesta

7

3

1

Započítavajú sa body za najvyššie umiestnenie v jednom roku zo súťaže z každého predmetu. Kópie dokladov o umiestnení treba doručiť najneskôr do 29. 4./9. 5. 2024 do 7:55 hod. na riaditeľstvo Evanjelického lýcea. Dodatočne doručené doklady nebudú brané do úvahy. Výsledky z iných súťaží sa nebudú brať do úvahy.

d) Na základe odporúčania Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV zo dňa 27. 1. 2010 sa do celkového hodnotenia započítava aj absolvovanie konfirmácie, alebo prebiehajúca konfirmačná príprava, za ktoré uchádzač získa 20 bodov.

Prijatí uchádzači sú povinní riadiť sa Školským poriadkom Evanjelického lýcea a dodržiavať ustanovenia zriaďovateľa. Pri nástupe do školy v septembri sú povinní prijatí uchádzači predložiť vysvedčenie o úspešnom absolvovaní 8. resp. 9. ročníka ZŠ alebo tercie, kvarty resp. kvinty osemročného gymnázia bez zníženej známky zo správania.

Kritériá úspešného vykonania prijímacích skúšok:

Na úspešné vykonanie prijímacích skúšok je nutné získať zo slovenského jazyka a anglického jazyka minimálne 40 bodov z maximálneho počtu 100 bodov, z matematiky 30 bodov z maximálneho počtu 100 bodov,  z evanjelického náboženstva minimálne 20 bodov z maximálneho počtu 100 bodov a umiestniť sa medzi 93-mi najúspešnejšími uchádzačmi v zmysle uvedených podmienok na prijatie

Ak prijímacie skúšky vykonáva uchádzač, cudzinec s národnosťou inou ako slovenskou, ktorý sa nikdy nevzdelával v slovenskom jazyku, prípadne sa uchádzač (aj so slovenskou národnosťou) nevzdelával v slovenskom jazyku viac ako dva roky v priebehu posledných  piatich rokov, prípadne sa v slovenskom jazyku vzdelával mimo územia Slovenskej republiky, pre týchto uchádzačov  minimálny limit získaných bodov zo slovenského jazyka neplatí. 

Pre týchto uchádzačov budú testy z matematiky a náboženstva preložené do anglického jazyka (v prípade potreby).

O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje výsledný počet bodov, získaných 

1)    v prijímacích pohovoroch, 

2)    body za vysvedčenia, 

3)    body za súťaže a 

4)    body stanovené zriaďovateľom. 

V prípade rovnakého počtu výsledných bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 1. podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, Piata časť̌ – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 67 ods.3 bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;
 2. Ďalej bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý: 
 3. a)dosiahol vyšší počet bodov z náboženstva, 
 4. b)potom s vyšším počtom bodov zo slovenského jazyka. 

Výsledky prijímacích pohovorov budú spracované počítačom a zverejnené pod kódom na vstupnej bráne Evanjelického lýcea a webovej stránke školy najneskôr 17. mája 2024.

Neúspešné vykonanie prijímacích skúšok – uchádzač, ktorý nesplní limit 40, 30, resp. 20 bodov zo stanoveného predmetu, alebo sa neumiestni medzi 93-mi najúspešnejšími v zmysle podmienok na prijatie, nie je prijatý.

Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr do 7:55 hod. 29.4. / 9.5.2024 na sekretariáte riaditeľa školy. O počet neprítomných – riadne ospravedlnených uchádzačov, bude znížený počet prijatých žiakov. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne sa tieto výsledky zaradia medzi výsledky vykonané študentmi v riadnom termíne a z takto vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet  najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami. 

Podmienky prijímacích pohovorov a výsledky môžete nájsť na webovej stránke www.evlyceum.sk.

Každý prijatý uchádzač je povinný sa zapísať na štúdium. Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 68 ods. 3, ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Termín doručenia potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 22. mája 2024 (23:59 hod.)

                                                                                                                                                    Mgr. Mária Radúchová

                                                                                                                                  riaditeľka Evanjelického lýcea v Bratislave  

Poznámka: Testy z minulého roka sú k dispozícii na sekretariáte riaditeľa. Ďalšie informácie môžete získať taktiež na sekretariáte a prípadnú konzultáciu s riaditeľom si treba vopred dohodnúť.