Rada školy (Evanjelického lýcea)

Pri Evanjelickom lýceu pracuje Rada školy aj študentská rada, ktorá okrem zastupovania všetkých študentov pre nich organizuje aj rôzne akcie.Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagógov, žiakov a ostatných zamestnancov školy v oblasti evanjelickej a. v. výchovy a vzdelávania.
 • Rada školy je orgánom, ktorý pomáha riaditeľovi školy pri materiálnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, pri zabezpečovaní a výkone špecifických služieb, právnych, ekonomických, podnikateľských a iných.

Činnosť rady školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením zriaďovateľovi,

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k  návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z.z v znení neskorších predpisov,

e) predkladá zriaďovateľovi vyjadrenie:

 • k návrhom na počty prijímaných žiakov,
 • k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
 • k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • k návrhu rozpočtu,
 • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
 • k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z.
 • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročnému vyhodnoteniu koncepcie,
 • k informácii o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rada školy Evanjelického lýcea pracuje od svojho ustanovujúceho zasadnutia, ktoré sa konalo 24. novembra 2009.

Členovia Rady školy – Evanjelického lýcea

 • zástupcovia pedagog. zamestnancov: Mgr. Tatiana Horníková, Mgr. Andrej Žitňan, PhD. (voľby prebehli 15. 11. 2021)
 • zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Ľudmila Budajová
 • zástupca žiakov: Emanuel Komár (II.A) 
 • zástupcovia rodičov:  – Ing. arch. Katarína Šebestová – II.B,  Ing. Zuzana Rovňáková – V.C , Mgr. Ondrej Šebesta – I.A
 • zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Štefan Bosák, Mgr. David Bázlik, , Mgr. Ondrej Majling, Mgr. Radomír Vařák.