Škola, ktorá formuje osobnosti

Anglické bilingválne gymnázium je škola s bohatou históriou, ktorá je hrdá na svojich študentov, absolventov i učiteľov.

Aktuálne: Výsledky prijímacieho konania

na webstránke školy sú zverejnené výsledky prijímacieho konania do bilingválnej sekcie s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým platné pre školský rok 2022/2023.

Aktuálne články a aktuality

Prečo študovať na našej škole

Anglický jazyk

Naše bilingválne lýceum naučí vaše deti plynule po anglicky a umožní im lepšie sa presadiť vo svete

Rozmanité aktivity

Organizujeme školské aj mimoškolské aktivity, kde sa študenti zabavia, ale aj niečo naučia

Účasť v súťažiach

Podporujeme študentov v účasti na medziškolských súťažiach v športe, jazykoch a vedomostných súťažiach

Medzinárodné exkurzie

V minulosti naši žiaci navštívili Cern v Ženeve, Viedeň a rôzne iné zaujimavé miesta

Zaujímavé diskusie

Pre študentov organizujeme diskusie a prednášky s odborníkmi z praxe pre ich rozširovanie si obzorov

Práca v reálnych projektoch

Naši žiaci sú aktívne zapojení v projektoch ako napr. študentská firma pod hlavičkou JA Slovensko či DofE a pod.

Spolupracujeme

Naša škola (anglické bilingválne gymnázium) je zapojená do projektu JA Slovensko, ktorý je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku.

Aktuálne sú naši žiaci zapojení do projektu študenská firma, ktorá simuluje reálne podnikanie – majú tak možnosť vyskúšať si všetky aktivity, ktoré sa viažu k podnikateľskej činnosti.

Žiaci maturitného ročníka navyše na seminári z ekonómie prostredníctvom online učebnice preniknú do tajov ekonómie a naučia sa uvažovať a rozhodovať sa ekonomicky. Takto aj cez tieto predmety dostávajú komplexné vzdelanie porovnateľné so vzdelaním, ktoré získavajú žiaci v 123 krajínách sveta v rámci JA Worldwide (39 krajín z toho patrí do JA Europe).

Vízia školy a jej smerovanie súvisí s tým najkrajším a zároveň najdôležitejším v živote každej školy. Súvisí so vzťahom medzi učiteľom a študentom. Vzdelanie, názory, postoje, systém hodnôt študenta formuje učiteľ. Je to dlhá cesta, ale v tejto ceste chcem pokračovať aj ďalej.
K týmto cieľom budem Evanjelické lýceum smerovať.

Mgr. Mária Radúchová

riaditeľka Evanjelického lýcea

Aby Vaše deti mali v živote možnosti

Zistite viac o príjimacom konaní...