Bohoslužobný život

Evanjelického lýcea v Bratislave

...neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Izaiáš 41,10

Chapel

Chapel je krátka bohoslužba v slovenskom alebo anglickom jazyku v strede školského týždňa. Je priestorom poďakovať Bohu za jeho milosť a dobrodenia, ale i prosiť Ho za to, čo nás čaká v dňoch nastávajúcich.

Program Chapel:

  1. Privítanie
  2. Duchovná pieseň
  3. Čítaný biblický text
  4. Duchovná pieseň
  5. Kázeň (zamyslenie sa nad Božím slovom)
  6. Modlitby
  7. Požehnanie
  8. Oznamy
  9. Záverečná duchovná pieseň
  10. Ukončenie

Soli Deo Gloria