Darujte nám 2% z dane

Podporte školu, ktorá formuje osobnosti (už viac ako 30 rokov)​

Vážení rodičia, priatelia školy, milí študenti a žiaci,

 

touto cestou Vás chceme informovať, na aký účel boli využité finančné prostriedky z Vašej podpory  pre Nadáciu Mateja Bela za rok 2022.

Podarilo sa nám opraviť zariadenia, ktoré si pre svoju mieru opotrebovanosti už vyžadovali neodkladnú opravu, napr. okná v telocvični, rozvodná skriňa, klavír.

Okolie školy bolo upravené, zabezpečil sa vývoz  suchého lístia, trávy a konárov, zo skladu nábytku boli staré a nefunkčné časti nábytku odvezené do zberného dvora.

Celkové náklady boli vo výške 2 653,50 eur.

Ďalej sa finančné prostriedky použili na študijné a vzdelávacie programy pre žiakov a pedagógov.

Podarilo sa nám získať nový priestor.  Z  miestnosti bývalej internátnej knižnice sa spravil kabinet pre spirituála. V miestnosti sa musela oškrabať pôvodná omietka, dala sa nová a celá miestnosť sa nanovo vymaľovala. Z uvoľneného priestoru (kabinet spirituála) sme spravili novú triedu, triedu č.19.

V roku 2023 by sme chceli túto učebňu dozariaďovať školským nábytkom a výpočtovou technikou.

Celkové náklady na túto úpravu boli 350 eur.

Ďalej sme vytvorili  školský dvor v zadnej časti školy, ktorý bol doteraz nevyužitý. 

Postup prác bol nasledovný: najprv sa musel vyčistiť daný priestor od starých nepotrebných vecí, konárov, lístia. Upravil sa terén, a to tak, že sa odstránila vysoká tráva a burina, následne sa vyrovnal povrch (bol použitý bager), doviezol sa štrk a kamenie, materiál sa udupal  valcom, aby sa po ňom dalo chodiť.

Celkové náklady na túto úpravu boli 2 591,40 eur.

V roku 2023 by sme chcel tento priestor využiť pre žiakov ako oddychovú zónu, urobiť sedenie pre žiakov a pedagógov, podporiť ich komunitné stretávanie sa.

Rovnako v roku 2023 by sme chceli nadviazať na úpravu priestorov v škole, a to v školskom bufete (slúži Vašim deťom), ktorý by sme chceli vymaľovať a upraviť popr. zariadiť novým nábytkom.

Príspevky z nadácie a sponzorské dary sú dôležitým doplnkový zdrojom pre školu, a preto Vás chceme  touto cestou požiadať o Vašu podporu  2%—3% z podielu zaplatenej dane v prospech Nadácie Mateja Bela.

Postup poukazovania podielu zaplatenej dane:

  • Je potrebné vyplniť tlačivo „Vyhlásenie“ pre fyzické osoby (zamestnancov, ktorí zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov). Taktiež fyzické osoby (zamestnanci), predkladajú  Vyhlásenia spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa priamo na daňový úrad.
  • Právnické osoby a ostatné fyzické osoby vpisujú údaje pre určenie podielu dane do svojho daňového priznania. Údaje potrebné na poukázanie pre Nadáciu sú uvedené v spodnej časti tejto stránky.

Prosíme, využite možnosť rozhodnúť o časti Vašich daní a investujete do kvalitného vzdelávania, ktoré je založené na kresťanských hodnotách.

Prajeme všetko najlepšie vo Vašom pracovnom i súkromnom živote a ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a pomoc. 

S pozdravom,

Mgr. Jana Majlingová
správkyňa Nadácie Mateja Bela       

Mgr. Mária Radúchová
riaditeľka  Evanjelického lýcea a predsedníčka Nadácia Mateja Bela

Identifikačné údaje pre Nadáciu M. Bela

  • Obchodné meno: Nadácia Mateja Bela
  • Sídlo nadácie: Bratislava, 851 02, Vranovská 2
  • IČO: 31745857
  • Právna forma: nadácia