Ukážka testov
z prijímacích pohovorov
z minulých rokov

Slovenský jazyk a literatúra – podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

slovenský jazyk:

 • pravopis a čítanie s porozumením,
 • hláskoslovie: rozdelenie hlások, spodobovanie,
 • prozodické vlastnosti reči,
 • významová rovina: spôsoby obohacovania slovnej zásoby, tvorenie slov, slovná zásoba a jej členenie, frazeologizmy, združené pomenovania,
 • tvaroslovie: ohybné a neohybné slovné druhy a ich využitie, určovanie gramatických kategórií,
 • vetná skladba: veta, jednoduchá veta, súvetie jednoduché a zložené, slovosled, vety podľa obsahu, základné vetné členy, rozvíjacie vetné členy, prisudzovací vetný sklad, vety podľa členitosti, interpunkcia

sloh:

 • súkromná a oficiálna komunikácia, slohové postupy a slohové útvary, jazykové štýly

literatúra:

 • literárne druhy – lyrika, epika, dráma, literárne formy – poézia, próza, dráma;
 • literárne žánre – bájka, balada, báj, mýtus, legenda, aforizmus, anekdota, western, dobrodružná literatúra, detektívna literatúra, robinsonáda, dievčenský román, denník, literatúra faktu, poviedka, román, vedecko-fantastická literatúra, populárno-vedecká literatúra, paródia,
 • básnické figúry a trópy – epiteton, metafora, metonymia, zdrobneniny, básnické prirovnanie, básnická otázka, personifikácia, alegória,
 • sylabický veršový systém, voľný verš, rým,
 • druhy lyriky; vonkajšia a vnútorná kompozícia diela, motív, téma,
 • ľudová slovesnosť – rozprávka, povesť, pieseň, príslovia, porekadlá, hádanky, dramatické umenie

Matematika – podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

 • aritmetika – prirodzené čísla, deliteľnosť prirodzených čísel, desatinné čísla, zlomky, racionálne čísla, priama a nepriama úmernosť, pomer, mocnina, druhá odmocnina, premeny jednotiek
 • algebra – úprava celistvých algebrických výrazov, lineárne rovnice, lineárne nerovnice, slovné úlohy
 • geometria – uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, stredová a osová súmernosť, trojuholníky, rovnobežníky, lichobežníky, obsah a obvod trojuholníkov, rovnobežníkov a lichobežníkov,  Pytagorova veta, kružnica, kruh, obvod kružnice, obsah kruhu, objem a povrch geometrických telies (len kocka a kváder), zhodnosť rovinných útvarov (len v súvislosti s trojuholníkom).
 • kombinatorika
 • pravdepodobnosť
 • štatistika

Prijímaciu skúšku z matematiky vykoná žiak bez použitia kalkulačky, či mobilu

Anglický jazyk

Požadovaná úroveň vedomostí zodpovedá učivu 8. ročníka ZŠ na úrovni A2 Európskeho referenčného rámca jazykov. Obsah je stanovený podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

 • podstatné mená – počítateľné a nepočítateľné, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
 • prídavné mená – stupňovanie prídavných mien,
 • zámená – osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, opytovacie, zvratné, predmetové,
 • slovesá – gramatické časy – prítomný jednoduchý a priebehový, predprítomný, minulý jednoduchý a priebehový, predminulý, budúci,
 • slovesá – pomocné a plnovýznamové, pravidelné a nepravidelné, modálne  – can, may, must, mustn´t, needn´t,
 • trpný rod
 • číslovky – základné a radové
 • predložky – základné.
 • podmienkové vety 1. a 2.
 • čítanie textu s porozumením, odpovede vo forme „true / false“

Náboženstvo

Podľa učebných osnov ISCED 2 pre vyučovanie evanjelického náboženstva vydaných MŠVVaŠ SR v zmysle § 9 ods. 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platných od 1. 9. 2008.

 • Základné znalosti Biblie a znalosti z konfirmačnej príručky ECAV „Verím a sľubujem“ autora M. Hvožďaru