Duchovný správca Evanjelického lýcea

Mgr. Matej Trepáč

Duchovný správca na lýceu má zabezpečiť duchovný rozvoj všetkých žiakov bez rozdielu vierovyznania, 
národov a národností, príslušnosti k sociálnej vrstve.
Má viesť žiakov k vnútornej slobode, empatii, asertívnosti, vzájomnej láske, ľudskosti.
Pomáhať a privádzať k hodnotám kresťanskej viery nenásilnou formou, rozhovormi, dialógmi, 
modlitbami, úvahami a zamysleniami.
Naučiť ich spoznávať a objavovať kresťanské učenie, svetové náboženstva.
Byť partnerom pri pastorálnych rozhovoroch.