História školy

V roku 2006 oslávilo evanjelické lýceum 400 rokov od svojho založenia. Pripomenulo si svoju bohatú históriu v obdobiach rozkvetu i tie smutnejšie chvíle počas prenasledovaní a po zrušení tejto inštitúcie. V roku 2011 oslavuje Evanjelické lýceum 20. výročie svojho znovuotvorenia.

Evanjelické lýceum v Bratislave bolo založené v roku 1606 tesne po založení evanjelického cirkevného zboru ako vyššia stredná škola podľa vzoru lauingenského gymnázia. Zriadovateľom prvého evanjelického gymnázia bol pfalzský rodák David Kilger. Škola od svojho vzniku prekvitala, mala osem tried, z toho dve triedy základnej školy – elementárne. Vyučovalo sa v troch jazykoch – maďarčine, nemčine a latinčine. V najvyšších ročníkoch sa prednášali teologické a filozofické vedy, z jazykov gréčtina a hebrejčina.

V roku 1656 bolo z milodarov bratislavských veriacich otvorené nové honosné lýceum. Podľa vzoru strasburských škôl viedli lýceum nasledovní lektori: Daniel Tiefenbacher, Jakub Ján Helgenmayer, Krištof Boehm, Ján Seyfried, Daniel Tieftrunck, Thomas Illés – pôvodom Nemci.

Po smutnom období, ktoré nastalo po roku 1672, keď bratislavskí evanjelici, na základe výnosu kráľovskej komory, museli odovzdať budovu lýcea jezuitom, nastáva od toku 1682 obdobie obrody evanjelického lýcea.

V období medzi rokmi 1714-1719 bol rektorom Evanjelického lýcea Matej Bel, ktorý povzniesol jeho úroveň, zmodernizoval školu, zaviedol prírodovedné predmety a zreorganizoval systém vyučovacieho procesu, zaviedol vyučovanie domáceho jazyka a staral sa aj o sociálnu stránku – zaviedol alumneum (veľmi lacné obedy, ktoré boli takmer zadarmo).

Od roku 1815 malo lýceum pevnú štruktúru – dva ročníky prvého stupňa, tri ročníky stredného stupňa (latinská škola) a dva ročníky filozofie a práva, po ktorých nasledovali dva ročníky teológie.

V roku 1882 sa teologické ročníky osamostatnili a vznikla samostatná akadémia, ktorá nebola závislá na lýceu. V roku 1896 získalo lýceum budovu na Palisádach (ŠÚP).

V roku 1923 bolo Evanjelické lýceum výnosom ministerstva školsva a národnej osvety zrušené a vzniklo z neho Štátne nemecké gymnázium. Toto bolo v roku 1944 úplne zrušené.

Po nežnej revolúcii sa evanjelici po 46-tich rokoch začali pripravovať na opätovné otvorenie lýcea v Bratislave. Po takmer polstoročí nebolo jednoduché pripraviť koncepciu cirkevnej školy, nájsť vyhovujúcu budovu a obetavých pedagógov. Vďaka zanietenosti niektorých ľudí, ktorí sa zároveň spoliehali na Božiu podporu sa to podarilo v roku 1991. V nemalej miere k znovuotvoreniu lýcea prispel vtedajší generálny biskup ThB Pavel Uhorskai, prvý riaditeľ znovuotvoreného Evanjelického lýcea RNDr. Ľudovít Kuruc, i vtedajší minister priemyslu Ing. Ján Holčík. Slávnostné otvorenie Evanjelického lýcea v Bratislave sa začalo 2. 9. 1991 službami Božími vo Veľkom kostole na Panenskej ulici.

Po počiatočných problémoch v organizovaní chodu školy sa začalo sčasti improvizovane s riadnym vyučovaním. V priebehu 20 rokov chodu lýcea boli mnohé nedostatky odstránené a vytvorený stabilný slovensko-anglický bilingválny program ako aj program osemročného vzdelávania v slovenskom jazyku.

V školskom roku 1991/1992 sa k lýceu pridala aj základná škola, ktorá doteraz poskytuje vzdelanie na prvom stupni a paralelne s osemročným programom aj vzdelávanie na druhom stupni ZŠ.

 

Zdieľať: