Zmeny organizácie vyučovacieho procesu na EL (kvôli koronavírusu)

Z usmernenia ministerstva školstva

 • Prerušuje sa vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. do 27. marca 2020 vrátane.
 • Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi.
 • V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v školách a školských zariadeniach.
 • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020:
  • 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 2. apríl 2020 (štvrtok) – matematika
 • Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období PN alebo boli v karanténe, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.
 • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z predmetov, z ktorých žiak maturuje bilingválne bude na Evanjelickom lýceu 5. mája 2020.
 • Ústna forma internej časti bude v období od 1. júna do 19. júna, na Evanjelickom lýceu od 8. júna 2020 do 12. júna 2020
 • Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.
 • Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.
 • Na Evanjelickom lýceu bude riadny termín prijímacích pohovorov 15. apríla 2020, náhradný termín bude 22. apríla 2020.
 • Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
 • V nadväznosti na posuny termínov maturitných skúšok sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.
Zdieľať: