Výsledky prijímacích pohovorov na Evanjelické lýceum (5-ročné bilingválne štúdium) pre školský rok 2021/2022Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

v nasledujúcich riadkoch nájdete informácie o výsledkoch prijímacieho konania na Evanjelické lýceum (5-ročné bilingválne štúdium).


Pre školský rok 2021/2022 môžeme prijať 93 žiakov. Prijatí boli uchádzači, ktorí sa umiestnili na 1. až 93. mieste (tieto výsledky zohľadňujú oba termíny prijímacích skúšok plus náhradného termínu). Výsledky zohľadňujú rozhodnutie Odvolacej komisie, ktorá zasadala 2. júna 2021.

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole pre uchádzačov v odvolacom konaní je do 4. júna 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený tu.

Ak má uchádzač záujem o ubytovanie na školskom internáte, prosíme aby ste urýchlene vyplnili a zaslali túto žiadosť.

V prípade, že škola do 4. júna 2021 nedostane odpoveď od zákonného zástupcu, tento prenecháva miesto ďalšiemu uchádzačovi o štúdium.

Zároveň žiadame všetkých, ktorí potvrdia svoj záujem študovať na Evanjelickom lýceu, aby si záväzne vybrali druhý cudzí jazyk NEJ / RUJ a zaslali aj záväznú prihlášku. Na ruský jazyk zoberieme prvých 15, resp. 30 prihlásených (jednu, resp. dve skupiny). Na tento účel si, prosíme, stiahnite a vyplňte toto tlačivo.

Neprijatí uchádzači dostanú emailom Rozhodnutie o neprijatí.

(Tip: pre rýchlejšie vyhľadanie vo výsledkoch podľa kódu použite klávesovú skratku CTRL+F a do textového poľa vyhľadávania vpíšte Váš kód.)

Zoznam prijatých uchádzačov (po zasadnutí Odvolacej komisie)

 

Poradie Kód žiaka
1 ZO08O
2 PU51O
3 PA41A
4 ZU40O
5 TO03Y
6 HE18U
7 DY88U
8 JY47A
9 ZY64Y
10 SA58U
11 GA67O
12 JY31U
13 TY88A
14 GU57O
15 TA57U
16 TY03Y
17 NE23A
18 RO87O
19 KU60O
20 TO75E
21 XE50O
22 SU62A
23 DA18E
24 DY05O
25 WU77E
26 TE45O
27 ZA08Y
28 RY68E
29 BO28U
30 RY64A
31 RY26O
32 ZY57Y
33 HE20E
34 SO57U
35 GA80O
36 GO17E
37 CA65Y
38 DU76U
39 WE12E
40 DO63E
41 DU24Y
42 XE14U
43 CY72U
44 PU13O
45 NO42E
46 GO62E
47 GE28Y
48 WA51Y
49 CU06U
50 JY51A
51 SE18O
52 NU81O
53 RE44A
54 XE55U
55 CE85Y
56 ZY35O
57 FO43O
58 GA08Y
59 KO56A
60 ZU21E
61 SO12U
62 ZU84O
63 XY63A
64 FY16E
65 WY06A
66 TA81O
67 CA04U
68 MU08Y
69 XE07O
70 JU78Y
71 XU18A
72 NA60E
73 GU25A
74 NE12U
75 HU82E
76 BU24U
77 TE66U
78 SE53U
79 TA15U
80 NO48A
81 JO46U
82 PY75O
83 SE68E
84 CY11E
85 TA38E
86 KE67O
87 RE40A
88 FY33Y
89 DE20U
90 PE07U
91 ZA28U
92 SU11A
93 FU32A

Zdieľať: