Oznam a podmienky pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 

Milí žiaci, rodičia či iní návštevníci Evanjelického lýcea,

 

v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou nám dovoľte niekoľko oznamov:

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

 2. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka, ktoré nájdete v sekcií Tlačivá na stiahnutie.

 3. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.


Podmienky vstupu do školy:

 1. Žiak môže vstúpiť do budovy školy len s plne prekrytými hornými dýchacími cestami. Každý žiak si prinesie aj náhradné rúško.

 2. Rúško  je povinné počas celého vyučovania.

 3. Pri vchode do školy sa bude vykonávať ranný filter (meranie teploty).

 4. Žiaci si počas dňa opakovane dezinfikujú ruky.

 5. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič (resp. plnoletý žiak) predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (nájdete v sekcií Tlačivá na stiahnutie).

 6. Žiak s príznakmi musí zostať doma.

 7. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

 8. Žiaci môžu využiť možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí.


 

Ďakujeme Vám za Vaše porozumenie a rešpektovanie pravidiel.

Zdieľať: