Vážení rodičia, milé študentky, milí študenti,

vedenie a pedagogický zbor Evanjelického lýcea sa veľmi teší,
že v novom školskom roku 2022/2023 sa  opäť stretávame 5.9.2022.


Harmonogramu prvého školského dňa

– Začiatok školského roka je pre všetky triedy 5. septembra 2022 o 8.30 hod.v Evanjelickom kostole v Petržalke na spoločných Službách Božích (SB). Študenti prídu na miesto individuálne (infomapa miesta, Strečnianska 3763/15, 851 05 Petržalka). 
Miesta určené na sedenie budú v kostole vyznačené podľa triedy, na okraji lavice.

– Po skončení SB spoločný odchod do školy v sprievode triedneho učiteľa na Vranovskú 2, Bratislava -Petržalka.

10.00 – 12:00 hod. Triednické hodiny v kmeňových triedach.

12.00 hod.  Koniec vyučovania, obed v školskej jedálni pre stravníkov s objednaným obedom. Stravníkov školskej jedálne, ktorí nepôjdu na obed, prosíme, aby sa včas odhlásili.

Harmonogram vyučovania na nasledujúce dni bude oznámený na triednickej hodine.


Dôležité veci, ktoré je potrebné priniesť alebo si pripraviť pred nástupom do školy

– Vyplniť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na COVID-19 (povinné pre všetkých)
Vypĺňa sa elektronicky cez Edupage pred nástupom do školy. 
Vyhlásenie vypĺňa zákonný zástupca cez Rodičovské konto alebo plnoletý študent cez Konto žiaka. Návod na vyplnenie je uvedený nižšie v odkazoch.

– Vyplniť Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov (povinné pre všetkých s možnosťou vyjadrenia nesúhlasu). Vypĺňa sa elektronicky cez Edupage pred nástupom do školy. 

Informovaný súhlas vypĺňa zákonný zástupca cez Rodičovské konto alebo plnoletý študent cez Konto žiaka.Návod na vyplnenie je uvedený nižšie v odkazoch.

– Vyplniť Informovaný súhlas o zverejňovaní fotografií a videozáznamov (povinné pre všetkých s možnosťou vyjadrenia nesúhlasu). Vypĺňa sa elektronicky cez Edupage pred nástupom do školy. 

Informovaný súhlas vypĺňa zákonný zástupca cez Rodičovské konto alebo plnoletý študent cez Konto žiaka.Návod na vyplnenie je uvedený nižšie v odkazoch.

– Priniesť si ISIC kartu pre zaznamenanie prítomnosti v elektronickom dochádzkovom systéme a v školskej jedálni (stravníci). Študenti 1. ročníka a noví študenti vyšších ročníkov si ju budú môcť prevziať v prvý deň vyučovania na sekretariáte školy.

– Priniesť si so sebou prezuvky (povinné).

– Zabezpečiť si lístok na MHD (alebo iný platný cestovný doklad na presun do 
a z Evanjelického  kostola v Petržalke).

– Pero a poznámkový blok (zošit), pevný obal na rôzne písomnosti a potvrdenia.

– Kľúč od šatne / skrinky (neplatí pre študentov prvého ročníka). Študentov 1. ročníka a nových študenti vyšších ročníkov prosíme, aby si priniesli 10 € (vratná záloha) za kľúč
od šatne / skrinky.

–  Zistiť doma a zapísať si prípadné zmeny v osobných údajoch rodiča alebo študenta, ktoré nastali v priebehu prázdnin (zmena zamestnania rodičov, zmena telefónnych čísel, zmena adresy trvalého pobytu, zmena aktívnej emailovej adresy a podobne). Zmeny je potrebné nahlásiť triednemu učiteľovi čo najskôr.

– Skontrolovať si prístupové údaje do Edupage – Žiacke konto  (skontrolovať možnosť prihlásiť sa do aplikácie a na webstránku Edupage). Ak to bude potrebné, požiadať čo najskôr o prístupové údaje  v pondelok v škole alebo mailom na adrese: admin@evlyceum.sk

– Minuloroční pokračujúci stravníci v školskej jedálni: skontrolovať si nastavenie stravovania v Edupage (evidenciu stravníka v novom školskom roku, typ stravníka, úhrady stravného (dostatočný plusový kredit), objednávku obeda v týždni a pod.). 
Noví študenti sa môžu registrovať na stravovanie vyplnením prihlášky, pokiaľ tak doteraz neurobili, cez formulár na stránke: https://evlyceum.edupage.org/a/skolska-jedalen

Návody na stiahnutie:

Ako elektronicky vyplniť v Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti a Informovaný súhlas

Ako vytvoriť Rodičovské konto Edupage alebo získať zabudnuté heslo