OZ Lýceum

Občianske združenie “Lýceum” bolo založené ako podporný orgán školy pre podporu vzdelávania, prezentácie a propagácie Evanjelického bilingválneho lýcea, ako aj finančnú výpomoc škole v jej kultúrnych a iných mimoškolských činnostiach. Svoju činnosť začalo v roku 2011 registráciou na Ministerstve vnútra SR. Riadi sa platnými Stanovami OZ “Lýceum” a spravuje ho Správna rada.

Správna Rada OZ “Lýceum” pracuje v zložení registrovanom na MV SR.

  • Predseda a štatutárny zástupca  OZ “Lýceum”: RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.
  • Členovia: budú doplnení po voľbách
  • Kontrolór: Mgr. Anna Dojčanová
  • Pokladník: PhDr. Andrea Písecká

Príspevky do OZ Lýceum

Príspevok za študenta, ktorý absolvuje celé štúdium počas školského roku na Evanjelickom lýceu
200€
Platba za študenta, ktorý v danom školskom roku študuje celý rok v zahraničí.
100€
Platba za študenta, ktorý študuje v zahraničí jeden polrok
150€

Stanovy

Kontakt na OZ Lýceum

Predseda Rady rodičov: 

RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.
gavurnikova1@uniba.sk
gabriela.gavurnikova@cvtisr.sk

Kontaktná adresa pre rodičov:

radarodicov.vranovska@evlyceum.sk